การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
     โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกาา 2560 สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่างวันที่ 15-20 ปี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน ระยะเวลารุ่นละ 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที 
     รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.parliament.go.th/dyouth

เอกสารประกอบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :