บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


นายสุดใจ  สุปัญบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0817175635นางชุติมา  นามศรีอุ่น
นักวิชาการศึกษา
0811172622นางสาวไพลิน  ภูมิวัน
นักวิชาการศึกษา
0819599808นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง
เจ้าพนักงานธุรการ
0879277231นายกันตินันท์  ฉิมพลี
ลูกจ้างชั่วคราว
0908464517นางสาวอรทัย  บุพโชติ
นักวิชาการศึกษา
0933279919นางสาวเยาวลักษณ์  นพนิยม
นักวิชาการศึกษา
0910613124นายอนิวัฒน์  บัวผาย
นักวิชาการศึกษา
0897137377